Aandacht voor jaarlijks onderhoud aan watergangen

Het uitvoeren van gewoon, jaarlijks, onderhoud aan watergangen is nodig omdat we steeds vaker te maken krijgen met heftige regenbuien. Er valt dan in korte tijd veel water. Dat water moet dan snel worden afgevoerd. Dat kan alleen als het water goed door de sloten kan stromen. Zo blijft een goede aanvoer, afvoer en berging van het water mogelijk. Daarom is het belangrijk om jaarlijks voorwerpen en planten die de doorstroming belemmeren te verwijderen. Het gaat daarbij om onder meer riet, begroeiing en grof vuil. 

Periode van uitvoering
Het jaarlijkse onderhoud wordt normaal gesproken in het najaar uitgevoerd, vóór 1 december. Soms, bijvoorbeeld als u water nodig heeft voor beregening, is het zinvol al eerder in het jaar onderhoud te laten uitvoeren. Daarnaast voeren we voor gemeentes en waterschappen regelmatig onderhoud uit voor 15 juli. Dit betreft dan onderhoud dat nodig is voor het goed functioneren van het watersysteem.

Op 1 december schouwt het waterschap alle watergangen in Nederland. Dus ook watergangen van gemeentes en particulieren. Zorg er daarom voor dat u het onderhoud voor deze datum heeft laten uitvoeren!

Uitvoeringsmethode
Het jaarlijkse onderhoud kan worden uitgevoerd met traktoren met maaikorf, maar ook vanaf het water, met een maaiboot. Het riet blijft in de meeste gevallen op de kant liggen. Naar wens kan dit worden verkleind of worden afgevoerd. Als het riet wordt afgevoerd, doen we dit nooit dezelfde dag, zodat eventueel aanwezige kikkers of insecten de kans hebben het water weer op te zoeken.

Flora en fauna
Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de natuurkalender van de Gedragscode natuurbecherming voor Waterschappen. Dit betekent dat er tot 15 juli beperkt mag worden gewerkt. Dat wil zeggen alleen werkzaamheden voor de verkeersveiligheid en voor het goed functioneren van het watersysteem. Voor alle werkzaamheden geldt de algemene zorgplicht. Dat betekent dat we er alles aan doen om vogels en andere beschermde soorten niet te verstoren. Als er beschermde planten of dieren worden aangetroffen, passen we de werkwijze of -volgorde aan of er wordt een beschermzone gemarkeerd die niet wordt gemaaid. Bovendien worden beschermde soorten geregistreerd. Wanneer u zelf beschermde soorten aantreft, kunt u deze natuurlijk aan ons doorgeven.

Voorzorgsmaatregelen
Als eigenaar of gebruiker kunt u van tevoren een aantal maatregelen nemen die de uitvoering van het werk vlot laten verlopen:

verwijder overhangende takken

verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen

werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de machinist met bijvoorbeeld een duidelijke markering die boven de begroeiing uit komt, of maai ze vrij.

Informatie
Wilt u meer informatie over over schone sloten? Bekijk dan de informatiepagina van het waterschap wshd.nl/alles-over-de-schouw

TERUG -->