Aandacht voor het gewone onderhoud aan watergangen

Ook in 2019 voeren wij voor Waterschap Hollandse Delta het gewone onderhoud aan watergangen en wegbermen uit op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee.
Op Voorne-Putten doen we dat samen met A.K. Barendregt B.V. en Loonbedrijf Hokke.

Het uitvoeren van gewoon onderhoud is nodig omdat we steeds vaker te maken krijgen met heftige regenbuien. Er valt dan in korte tijd veel water. Dat water moet dan snel worden afgevoerd. Dat kan alleen als het water goed door de sloten kan stromen. Zo blijft een goede aanvoer, afvoer en berging van het water mogelijk. Daarom verwijdert het waterschap elk jaar voorwerpen en planten die de doorstroming belemmeren. Het gaat daarbij om onder meer riet, begroeiing en grof vuil. 

Periode van uitvoering.
De uitvoering van het werk gebeurt in twee etappes:
- Tussen 1 mei en 15 juli: De werkzaamheden die nodig zijn voor de verkeersveiligheid en het goed functioneren van het watersysteem.
- Tussen 15 oktober en 1 december: De overige werkzaamheden.

Op 1 december moet het werk klaar zijn. Dan begint Waterschap Hollandse Delta met de schouw.

Riet op de kant.
We werken met traktoren met maaikorf, maar ook vanaf het water, met een maaiboot. Het riet blijft in de meeste gevallen op de kant liggen.

Flora en fauna.
Alle werkzaamheden vinden plaats volgens de natuurkalender van de Gedragscode natuurbecherming voor Waterschappen. Dit betekent dat er tot 15 juli beperkt mag worden gewerkt. Dat wil zeggen alleen werkzaamheden voor de verkeersveiligheid en voor het goed functioneren van het watersysteem. Voor alle werkzaamheden geldt de algemene zorgplicht. Dat betekent dat we er alles aan doen om vogels en andere beschermde soorten niet te verstoren. Als er beschermde planten of dieren worden aangetroffen, passen we de werkwijze of -volgorde aan of er wordt een beschermzone gemarkeerd die niet wordt gemaaid. Bovendien worden beschermde soorten geregistreerd. Wanneer u zelf beschermde soorten aantreft, kunt u deze natuurlijk aan ons doorgeven.

Voorzorgsmaatregelen.
Als eigenaar of gebruiker kunt u van tevoren een aantal maatregelen nemen die de uitvoering van het werk vlot laten verlopen:

-  verwijder overhangende takken
-  verwijder of verplaats afrasteringen die voor belemmeringen zorgen
-  werk uitmondingen van drainages of hemelwaterafvoer weg in het talud of maak deze zichtbaar voor de machinist met bijvoorbeeld een duidelijke markering die boven de begroeiing uit komt, of maai ze vrij.

Informatie.
Blijf op de hoogte van de werkzaamheden via de updates op de speciale facebook-pagina Gewoon onderhoud Voorne-Putten. Algemene informatie over het onderhoud aan sloten en singels staat op www.wshd.nl/onderhoud
Wilt u meer informatie over over schone sloten? Bekijk dan de algemene informatie van het Waterschap op wshd.nl.

TERUG