Verbeteren waterkwaliteit Tenellaplas

De Tenellaplas ligt in het duingebied van Voorne, één van de meest gevarieerde duingebieden van West-Europa. Hier komt bijna tweederde van de Nederlandse broedvogelsoorten en bijna de helft van alle wilde Nederlandse plantensoorten voor. Niet voor niets heeft het gebied sinds 2008 een beschermde status als Natura-2000 gebied. De Tenallaplas is vernoemd naar het plantje Anagallis tenella, ofwel Teer guichelheil, een zeldzame vaste plant die behoort tot de sleutelbloemfamilie. De plant komt in Nederland voor op Texel, in Noord-Brabant en in Voorne (Zuid-Holland). >Uitvoering
Vanwege de kwetsbaarheid van het gebied zijn de werkzaamheden uitgevoerd met onze cutterzuiger. De specie is in een tijdelijk depot gepompt dat we speciaal hiervoor ruim een kilometer verderop hebben gerealiseerd. Probleem bij de uitvoering was de lage waterstand in het gebied, waardoor het waterpeil niet voldoende hoog gehouden kon worden. Daarom is een retourwaterleiding aan de baggerleiding gekoppeld, zodat het schone proceswater direct dezelfde dag weer in de Tenellaplas kon worden teruggebracht.

Natura 2000 en de stikstofproblematiek
Het project is onder andere gefinancierd met zgn. PAS-gelden, opgebracht door overheid, natuurorganisaties en industrie om de kwaliteit van de natuur in Natura 2000-gebieden te behouden en te versterken.

Om de europese natuurdoelen te halen, moet de stikstofdepositie in veel Natura 2000-gebieden omlaag. Met de aanwijzing van ruim 160 Natura 2000-gebieden draagt Nederland bij aan het netwerk van natuurgebieden in de Europese Unie. In 117 Natura 2000-gebieden is er een overschot aan stikstof (ammoniak en stikstofoxiden). Dit is schadelijk voor de natuur. Daarom heeft het Rijk het initiatief genomen om deze stikstofproblemen aan te pakken. In de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) werken overheden en maatschappelijke partners samen om de stikstofuitstoot te verminderen.

TERUG -->